Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

 Бланки документів

1

2

 

3 

blank1

blank2

blank3

blank4

blank5

blank6

Практикант складає звіт про практику, у якому висвітлює виконану роботу. Цей звіт повинен містити найповнішу, але лаконічну характеристику самостійної роботи практиканта.
   Звіт про виконану роботу складається з 2 структурних розділів, включаючи результати виконання індивідуального завдання практики у відповідній послідовності за розділами, що передбачені Завданням практики.
   Обсяг звіту про практику не повинен перевищувати 30 сторінок машинописного тексту.
   При друку звіту мають бути такі межі: зліва – 30 мм, зверху та знизу - 20 мм, справа - не менше 10 мм. Гарнітура шрифту - Times New Roman, кегль -14, колір друку - чорний, міжрядковий інтервал - півтора при друку на комп’ютері. Щільність тексту повинна бути рівномірною (без розрідження та ущільнень).
   Текст основної частини звіту поділяється на розділи, пункти, підпункти.
   Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкуються тим самим кеглем, але напівжирними і великими літерами без абзацу симетрично тексту з вирівнюванням по центру.
Заголовки розділів друкуються звичайними літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше складових речень, їх розділяють крапкою.
Заголовок розділу не повинен бути останнім рядком на сторінці.
Заголовки пунктів пишуться малими літерами (крім першої великої з абзацу в підбір до тексту напівжирним шрифтом. У цьому випадку в кінці заголовку, ставлять крапку.
Підкреслення назв будь-яких заголовків та перенесення слів у заголовках не допускається.
Відстань між заголовком та підзаголовком повинна становити один пропущений рядок (3 інтервали). Такий самий відступ від назви підзаголовку до основного тексту. Титульний аркуш звіту оформлюється відповідно до зразку наведеного у додатку 6.
   До звіту обов'язково додається список використаної літератури, нормативно-правових джерел, додатки.

blank7

blank8

blank9

 

   

1878-2024 © КрКТI