Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ


yakist 2

Внутрішня система забезпечення якості освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Кременчуцькому фаховому коледжі транспортної інфраструктури та технологій функціонує відповідно до Закону України "Про освіту", Закону України "Про фахову передвищу освіту", Закону України "Про вищу освіту" та ґрунтується на принципах викладених у "Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти" Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України "Системи управління якістю" ДСТУ ISO 9001:2009 згідно з  такими принципами:

 • урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, студентів, викладачів;
 • компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;
 • провадження продуктивного навчання;
 • практичної спрямованості освітнього процесу;
 • сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості освіти в коледжі;
 • активної участі усіх працівників коледжу у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти коледжу підпорядковується Управлінню Державної служби якості освіти у Полтавській області https://sqe.gov.ua/organ/upravlinnya-sqe-poltava/

Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;
 • підвищення якості підготовки контингенту здобувачів вищої освіти;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки самостійної роботи здобувачів  фахової передвищої освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу;
 • створення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників коледжу та здобувачів освіти.

1878-2024 © КрКТI