Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

Педагогічна рада

 Педагогічна рада є постійно діючим  колегіальним органом управління закладу фахової  освіти для розгляду основних питань освітнього процесу, склад якого щорічно затверджується наказом керівника закладу фахової  освіти


 До повноважень педагогічної ради Коледжу входять:
- розроблення і подання до вищого органу проекту статуту Коледжу, пропозицій щодо змін і доповнень до нього;
- ухвалення річного фінансового плану та звіту, кошторису Коледжу;
- ухвалення за поданням директора рішень щодо утворення та припинення структурних підрозділів;
- визначення вибіркової частини змісту освіти і переліків навчальних дисциплін та їх програм;
- ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу;
- оцінювання освітньої діяльності структурних підрозділів.


 Педагогічна рада розглядає інші питання діяльності Коледжу відповідно до його статуту.

 Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря ради. Секретар педради працює на громадських засадах.


 Педагогічна рада працює за планом, що є складовою частиною плану роботи Коледжу.


 Засідання педагогічної ради проводяться, як правило, відповідно до плану роботи Коледжу.

 Головою педагогічної ради, у виняткових випадках, може бути прийнято рішення про позачергове засідання ради.

 Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів при наявності на засіданні не менше двох третин її членів (якщо процес голосування не застережений спеціальним положенням).

 При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови педагогічної ради.


 Організацію виконання рішень педагогічної ради здійснює директор Коледжу та відповідальні особи, зазначені в рішенні. Результати цієї роботи повідомляються членам педагогічної ради на її наступних засіданнях.

 

 Протокол педагогічної ради №1 2021-2022 н.р.

 Протокол педагогічної ради №2 2021-2022 н.р.

 Протокол педагогічної ради №3 2021-2022 н.р.

 Протокол педагогічної ради №4 2021-2022 н.р.

 

 Директор Коледжу у випадку незгоди з рішенням педагогічної ради припиняє виконання рішення, сповіщає про це засновників установи (МОН України), які у триденний строк при участі зацікавлених сторін зобов’язані розглянути таку заяву, ознайомитися з мотивованою думкою більшості педагогічної ради і винести остаточне рішення зі спірного питання.

 

 Педагогічна рада фукціонує відповідно до Положення про педагогічну раду коледжу.

1878-2024 © КрКТI