Кременчуцький фаховий коледж
транспортної інфраструктури та технологій

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ / ПРАКТИКА


  

2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

pdf ico    Графік навчальної практик в майстернях

 

БЛАНКИ ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

praktyka napravlennya praktyka med dovidka praktyka instruktag tb
 Направлення на медичний огляд     Медична довідка про проходження огляду     Інструктаж з техніки безпеки  

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

pdf ico  Зразок оформлення щоденника практики 

 

ЗВІТ ПРО ПРАКТИКУ

Практикант складає звіт про практику, у якому висвітлює виконану роботу. Цей звіт повинен містити найповнішу, але лаконічну характеристику самостійної роботи практиканта.
Звіт про виконану роботу складається з 2 структурних розділів, включаючи результати виконання індивідуального завдання практики у відповідній послідовності за розділами, що передбачені завданням практики:

  • Обсяг звіту про практику не повинен перевищувати 30 сторінок машинописного тексту.
  • При друку звіту мають бути такі межі: зліва - 30 мм, зверху та знизу - 20 мм, справа - не менше 10 мм.
  • Гарнітура шрифту - Times New Roman, кегль - 14, колір друку - чорний, міжрядковий інтервал - півтора при друку на комп’ютері. Щільність тексту повинна бути рівномірною (без розрідження та ущільнень).
  • Текст основної частини звіту поділяється на розділи, пункти, підпункти.
  • Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкуються тим самим кеглем, але напівжирними і великими літерами без абзацу симетрично тексту з вирівнюванням по центру.
  • Заголовки розділів друкуються звичайними літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше складових речень, їх розділяють крапкою. Заголовок розділу не повинен бути останнім рядком на сторінці.
  • Заголовки пунктів пишуться малими літерами (крім першої великої з абзацу в підбір до тексту напівжирним шрифтом. У цьому випадку в кінці заголовку, ставлять крапку.
  • Підкреслення назв будь-яких заголовків та перенесення слів у заголовках не допускається. Відстань між заголовком та підзаголовком повинна становити один пропущений рядок (три інтервали). Такий самий відступ від назви підзаголовку до основного тексту.
  • Титульний аркуш звіту оформлюється відповідно до зразку (  ЗРАЗОК  ).
  • До звіту обов'язково додається список використаної літератури, нормативно-правових джерел, додатки.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ

praktyka kryterii otcin 1 praktyka kryterii otcin 2 praktyka kryterii otcin 3

 

1878-2024 © КрКТI